Avís legal

Avís legal

 

1.- TITULAR DELS SERVEIS

2.- CONDICIONS D'UTILIZACIÓN DEL SERVEI

3.- PROPIETAT DELS CONTINGUTS

4.- DRETS D'US

4.1.- EN GENERAL

4.2.- LIMITACIONS

4.3.- USOS AUTORITZATS

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.- UTILITZACIÓ DE L'APLICACIÓ MÒBIL DE TIRANT

7.- RECOPILACIÓ, ÚS I DIVULGACIÓ D'INFORMACIÓ PERSONAL

8.- ALTRES ASPECTES

 

1.- TITULAR DELS SERVEIS

D'acord amb el que preveu l'art. 10.1 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el propietari del portal web i prestador dels serveis per mitjà de l'aplicació mòbil és EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL., (d'ara endavant TIRANT) amb domicili social al carrer Artes Gráficas, 14 – 46010 València, (Telèfon: 963610048, Fax: 963610050. Adreça electrònica: atencioalclient@tirantonline.cat) amb CIF B46091179, inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 3152, General, 466, Secció General, Llibre Societats, Foli 79, Fulla V-6607, Inscripció 4ª.

TIRANT posa a la disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en la Directiva 2009/136/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, per la qual es modifiquen la Directiva 2002/22/CE relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/58/CE relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques i el Reglament CE/2006/2004 sobre la cooperació en matèria de protecció dels consumidors; així com informar a tots els usuaris respecte de les condicions d'ús d'aquest portal web i les aplicacions o widgets oferts per TIRANT (tot això en el seu conjunt entendrem el "servei").

Tota persona que desitgi accedir als nostres serveis assumeix el paper d'usuari o client indistintament. Es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, de les polítiques i procediments addicionals sobre nous serveis que puguin ser oferts per TIRANT, així com qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

 

2.- CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI

EL CLIENT es compromet a utilitzar el servei objecte del contracte, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de TIRANT LO BLANCH o de tercers, o que puguin atemptar contra la moral o les normes jurídiques.

TIRANT es reserva el dret a modificar la configuració del portal web, l'accés als serveis i productes oferts, així com les condicions generals per a l'ús del portal.

De conformitat amb la normativa citada, EL CLIENT queda obligat a fer un ús segur, legal i responsable dels productes i serveis al portal web. El client és responsable davant TIRANT o tercers, dels danys i perjudicis que es causin per infringir la normativa indicada. En qualsevol cas, i amb finalitats enunciatives, queda prohibida la utilització del portal web per a l'execució de qualsevol activitat que resulti il·lícita o sigui contrària a la bona fe o a l'ordre públic.

El CLIENT o usuari queda obligat a informar a TIRANT de qualsevol activitat il·lícita o contrària a la bona fe o ordre públic que pugui advertir al portal web o durant l'ús dels productes i serveis oferts per TIRANT.

TIRANT no assumeix cap obligació de control o vigilància ni es responsabilitza dels continguts, informacions o opinions que puguin facilitar els CLIENTS o usuaris a terceres persones per mitjà del portal web i dels productes i serveis oferts per TIRANT.

TIRANT queda facultada i es reserva el dret a prohibir l'accés al CLIENT al portal web i als productes i serveis oferts per TIRANT, sense perjudici de les accions judicials que TIRANT pugui iniciar com a conseqüència de la infracció de la normativa indicada.

Aquestes condicions i indicacions podran ser modificades per TIRANT en qualsevol moment i informarà d'això al CLIENT o usuari al portal web amb la publicació de les condicions a la mateixa web.

El CLIENT o usuari que desitgi accedir als productes i serveis que ofereix TIRANT, ha de ser major d'edat. Per a l'accés dels menors d'edat, serà necessària l'autorització escrita i signada dels seus progenitors o tutors legals, que serà remesa al domicili social de TIRANT.

És possible que al portal web existeixin enllaços o links que redirigeixin al CLIENT o usuari a altres portals web que prestin productes i serveis similars o diferents als oferts per TIRANT. Aquests portals web estan gestionats per terceres persones, per la qual cosa TIRANT no és responsable dels continguts, dels productes, dels serveis, de les informacions o de les opinions que es prestin en altres portals web. TIRANT no assumeix els danys i perjudicis que l'accés a un altre portal web pogués causar al CLIENT o usuari.

TIRANT no es fa responsable del funcionament de la línia d'accés a internet del CLIENT o usuari i no assumeix el cost d'accés a internet del CLIENT o usuari.

 

3.- PROPIETAT DELS CONTINGUTS

- El CLIENT reconeix la titularitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual de TIRANT sobre el servei TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT. Aquests drets protegeixen el disseny gràfic de les pàgines web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java o Javascript, els controls ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics, l'ordenació i disposició de la informació, els programes, les dades, els manuals d'usuari, els restants elements de suport, els símbols d'identificació, les contrasenyes, els nombres d'usuari i símbols de seguretat i qualsevol altre contingut de la pàgina web que integra el servei TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT tret que en aquestos s'indiqui titularitat diferent, en aquest cas aquests drets corresponen als tercers que s'indiquin com a titulars.

Queda prohibit, excepte autorització expressa per TIRANT, l'ús pel CLIENT o usuari de qualsevol element objecte de propietat industrial o intel·lectual de TIRANT per a finalitats comercials o qualsevol altra finalitat diferent. TIRANT es reserva les accions judicials que poguessin correspondre per la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

TIRANT es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre el servei TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT.

- El CLIENT reconeix que la informació a la qual pot accedir per mitjà del servei TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT, pot estar protegida pels drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole, titularitat de TIRANT o bé de tercers, de conformitat amb la legislació vigent, sense que el CLIENT pugui distribuir, reproduir, comunicar en públic o modificar els continguts del portal web i dels productes i serveis que ofereixi TIRANT. TIRANT es reserva l'exercici de les accions pertinents per infracció de la normativa de propietat intel·lectual o industrial.

TIRANT no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions dels drets que pugui cometre el CLIENT per mitjà del servei TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT objecte d'aquest contracte.

- Drets d'autor del propietari del programari

La interfície d'usuari i el programari estan subjectes a drets d'autor. Els distribuïdors de la base de dades van crear la interfície d'usuari i, aquests, propietaris dels drets d'autor, mantenen la propietat i els drets sobre el disseny de la interfície i el text utilitzat. El propietari del programari va crear i desenvolupar el programari. Aquests propietaris dels drets d'autor mantenen la propietat i drets sobre el programari incorporat al servei i totes les subsegüents còpies del programari, independentment del mitjà en el consti el programari original o les seves còpies.

- Aquest document constitueix solament un contracte de llicència i no una venda del programari original o una còpia, i res del que preveu aquest contracte podrà interpretar-se com una concessió o transmissió al CLIENT de cap dret d'autor o dret de propietat sobre el programari.

 

4.- DRETS D'ÚS

4.1.- EN GENERAL

EDITORIAL TIRANT LO BLANCH atorga al CLIENT una llicència d'ús no exclusiva, individual i intransferible, revocable i limitada, per accedir i usar els continguts contractats de conformitat amb aquests termes i condicions. TIRANT es reserva el dret a prohibir, impedir o limitar al CLIENT o usuari l'accés al portal web, o als productes o serveis oferts per TIRANT, en cas d'infracció de la legislació vigent o normes contingudes en aquest avís legal o en els contractes i obligacions assumides per TIRANT i el CLIENT.

Tots els continguts inclosos en els productes i serveis de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH i/o de terceres parts. L'accés al servei o a aquests continguts per part del CLIENT en cap cas implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d'utilització, llicència, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts diferents dels expressament enunciats en aquestes condicions generals, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada, a aquest efecte, per part de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.

El CLIENT no passa a ser propietari ni adquireix cap dret sobre els continguts de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, i reconeix expressament que el servei de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH i els continguts d'aquest lloc web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

El servei i les bases de dades es beneficien de la protecció que els atorga l'actual legislació i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual, que el CLIENT reconeix expressament i al compliment del qual s'obliga.

Per a l'accés i ús dels productes i serveis oferts per TIRANT, pot resultar necessària la descàrrega d'un programa informàtic o aplicacions informàtiques (programari). TIRANT no es responsabilitza de la descàrrega del programari ni dels efectes que pugui ocasionar en l'equip informàtic del CLIENT o usuari.

TIRANT no es responsabilitza dels danys i perjudicis que poguessin causar-se per l'existència de virus o un altre programari maliciós existent al portal web, productes o serveis oferts per TIRANT.

En qualsevol cas, TIRANT recomana la utilització per l'usuari del programari que protegeixi l'equip informàtic del CLIENT o usuari, sense que el cost d'aquest servei o programa sigui repercutible o a càrrec de TIRANT.

El nom d'usuari i contrasenya (o nomenclatura que pugui utilitzar-se per a l'accés pel CLIENT o usuari al portal web o als productes o serveis oferts per TIRANT) és personal i intransferible. El CLIENT està obligat a mantenir-los en secret i és responsable de l'ús del nom d'usuari i contrasenya que li sigui facilitada, per la qual cosa l'ús d'aquests conceptes per terceres persones és responsabilitat del CLIENT o usuari.

Si el CLIENT o usuari sospita, intueix o sap que el seu nom d'usuari i contrasenya pot estar utilitzant-se o està en disposició de ser utilitzat per terceres persones, haurà d'informar a TIRANT de forma immediata i per escrit.

L'ús del portal web, productes i serveis oferts per TIRANT, pot estar limitat a aquells CLIENTS o usuaris que prèviament hagin pagat el corresponent preu del servei contractat a TIRANT. TIRANT es reserva el dret a prohibir l'accés al CLIENT o usuari al servei contractat que no es trobi al corrent en el pagament del preu estipulat.

TIRANT es reserva el dret a interrompre l'accés al portal web, els productes o serveis oferts per TIRANT, amb la finalitat d'actualitzar aquests continguts de qualsevol forma, procedir al manteniment de la web, productes o serveis, o per qualsevol altra causa justificada. En cap cas TIRANT serà responsable de la impossibilitat de prestar els productes o serveis contractats per causa de força major, cas fortuït o acció de terceres persones.

TIRANT es reserva el dret a ampliar, limitar o suprimir els continguts, productes o serveis que es puguin oferir a través del portal web, o dels productes o serveis oferts. En cas de supressió de productes o serveis contractats amb CLIENTS, TIRANT procedirà a la regularització del preu en funció del producte o servei suprimit i prèviament contractat, en relació amb el temps que restés de prestació del producte o servei contractat.

En cap cas la supressió d'un producte o servei comportarà indemnització alguna al CLIENT.

 

4.2.- LIMITACIONS

No transmissió: El contingut de les bases de dades que es consulta no podrà ser comunicat, duplicat o transmès a cap persona aliena a l'organització subscriptora pel CLIENT, independentment de la forma d'aquesta comunicació, duplicació o transmissió i del mitjà que s'empri, i sigui de forma gratuïta o no.

El CLIENT serà responsable de qualsevol reproducció o comunicació no autoritzada de les bases de dades, sigui imputable aquesta a una omissió, una negligència o a una altra circumstància.

Exclusió de les persones o entitats fora de llicència: El CLIENT haurà d'usar el servei solament dins de la seva pròpia organització i haurà de garantir que aquest ús no supera el límit de la llicència. El CLIENT reconeix i accepta que només podran usar el servei les persones que efectivament ho han contractat.

Queda terminantment prohibida la comunicació o cessió de les dades d'accés a altres individus o organitzacions. Tampoc es permet compartir una subscripció entre diverses organitzacions, fins i tot en el cas de subscriure el nombre de llicències corresponent.

El CLIENT no pot usar aquest nom d'usuari i contrasenya fora del país pel qual va ser proporcionat. El CLIENT és responsable de no permetre que tercers no autoritzats tinguin accés a les dades d'accés o compartir el seu rang d'IP. Queda prohibit l'ús de sistemes de VPN o altres sistemes similars, que permetin accedir a EDITORIAL TIRANT LO BLANCH des de fora del rang d'IP permès, tret que expressament el butlletí de subscripció indiqui el contrari.

Ús dels continguts: El CLIENT reconeix que l'ús del contingut es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat i que TIRANT només autoritza l'ús d'aquest contingut per a un ús personal o professional, però no per a la seva explotació comercial. TIRANT prohibeix expressament la descàrrega completa de llibres, revistes o de qualsevol altre contingut sigui el que sigui l'ús final que es vulgui fer d'aquests continguts. Sense perjudici del dret a reclamar danys i perjudicis, les descàrregues que incompleixen aquesta prohibició es consideraran compres individuals de documents segons les tarifes de preus de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.

El CLIENT no pot copiar, duplicar, reproduir, prestar, vendre, descarregar, revendre, republicar, transmetre qualsevol part d'aquest lloc web o del seu contingut ja sigui per a ús comercial o no comercial. EL CLIENT no pot subllicenciar, decompilar, llogar, vendre, realitzar enginyeria inversa o crear obres derivades d'aquest lloc web o del seu contingut. EL CLIENT no pot usar tècniques de framing per amagar la marca, logo o altres porcions del lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.

El CLIENT no podrà extreure, sigui per mitjà d'una transferència permanent o temporal, cap part substancial dels continguts de les bases de dades a altres suports, independentment del mitjà o la forma emprada, ni podrà reutilitzar repetida i sistemàticament cap de les parts del contingut de les bases de dades.

El CLIENT no pot usar un programari automatitzat o procés manual, així com robots o spiders per copiar o monitoritzar el servei de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH i/o el seu contingut sense l'autorització prèvia i per escrit de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. El CLIENT no pot manipular o usar el contingut de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH per crear publicacions i/o serveis de qualsevol tipus i, especialment, d'aquells que puguin ser comparables o que competeixin de qualsevol forma amb les publicacions i/o el contingut que EDITORIAL TIRANT LO BLANCH ofereix ara o pugui oferir en el futur.

TIRANT prohibeix expressament la inclusió de continguts de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH en qualsevol base de dades, de qualsevol tipus, sense importar el seu format o si són d'accessos públics o privats, de pagament o gratuïts.

El CLIENT o usuari s'obliga a no desenvolupar en el portal web, productes o serveis oferts per TIRANT, qualsevol activitat il·lícita o contrària a la bona fe o l'ordre públic o activitats que infringeixin els drets de TIRANT, altres clients o usuaris o terceres persones.

El CLIENT o usuari no podrà interferir en el funcionament del portal web ni dels productes o serveis oferts per TIRANT mitjançant la utilització de programes informàtics nocius o d'una altra índole.

Dret de cita:

El dret a citar un registre de les bases de dades (per exemple, un extracte) solament podrà ser exercit en estricte compliment de les corresponents normes internacionals aplicables a aquest exercici i, en particular, haurà d'indicar-se la font de dades. El CLIENT s'obliga a no eliminar la referència al copyright, marques i patents en les impressions de documents, inclosa en els productes i serveis de l'EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.

EL CLIENT pot citar els documents inclosos en el servei així com reproduir fragments no rellevants d'aquests.

 

4.3.- USOS AUTORITZATS

El dret a utilitzar el contingut de la base de dades que gaudeix el CLIENT inclou un dret d'accés, consulta i reproducció en memòria informàtica o de forma impresa (legislació, jurisprudència, doctrina i revistes a text complet, contractes, esquemes, consultes i formularis etc ). La llicència d'ús concedida al CLIENT inclou el dret a visualitzar electrònicament els continguts inclosos en el servei contractat, així com el dret a descarregar-se en format electrònic i/o imprimir porcions no substancials d'aquests continguts per a l'exclusiu ús professional per part del CLIENT.

Els usos autoritzats són:

I. Exposició: dret a exposar electrònicament els materials llicenciats.

II. Còpia digital: El CLIENT i els usuaris autoritzats podran descarregar i copiar digitalment una part raonable dels materials llicenciats.

III. Còpia impresa: El CLIENT i els usuaris autoritzats podran imprimir una part raonable dels materials llicenciats.

IV. Extractes d'informació: El CLIENT i els usuaris autoritzats podran extreure o utilitzar informació continguda en els materials llicenciats amb finalitats formatives, científics o de recerca, inclosa l'extracció i manipulació d'informació amb finalitats il·lustratives, explicatius, a manera d'exemple, comentari, crítica, ensenyament, recerca o anàlisi.

V. Seleccions acadèmiques: El CLIENT i els usuaris autoritzats podran utilitzar una part raonable dels materials llicenciats en la preparació de seleccions de lectures per a assignatures i altres materials d'ensenyament.

VI. Reserves d'assignatura (imprès i electrònic): El CLIENT i els usuaris autoritzats podran usar una part raonable dels materials llicenciats en relació amb assignatures concretes d'instrucció ofertes pel CLIENT.

VII. Coneixement acadèmic: els usuaris autoritzats podran transmetre a tercers, en suport dur o electrònic, quantitats insubstancials dels materials llicenciats per a ús personal o ús en recerca acadèmica, formativa o científica, però en cap cas per a la seva revenda o amb finalitats comercials.

 

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

CONTINGUTS OFERTS: TIRANT i els tercers proveïdors de continguts, no ofereixen garanties, ni expresses ni implícites, pel que fa al servei i els seus continguts, la seva qualitat o idoneïtat per a finalitats concretes, la seva exactitud, actualització o caràcter complet.

TIRANT no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que poguessin causar-se per la falta d'exactitud i actualitat dels productes i serveis oferts. A aquest efecte, el CLIENT o usuari coneix que les normes vigents a cada moment són aquelles publicades en els butlletins oficials, diaris, … etc., de qualsevol classe d'administració (a manera d'exemple, Administració Estatal, Autonòmica, Local o Europea).

Així mateix, TIRANT tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació o opinions que terceres persones poguessin oferir o facilitar per mitjà del portal web o dels productes o serveis oferts per TIRANT.

En ocasions EDITORIAL TIRANT LO BLANCH pot proveir d'una traducció de determinats documents. El CLIENT coneix que aquesta traducció és merament informativa i s'indica únicament als efectes de conèixer el sentit general del document traduït. El CLIENT és responsable de sol·licitar a un tercer una traducció professional.

En el servei poden aparèixer continguts subministrats per terceres parts. TIRANT no fa seves les opinions expressades per aquestes terceres parts o pels autors. Especialment, TIRANT no és responsable per cap error, omissió, opinió, no actualització o qualsevol afirmació realitzada en els continguts de terceres parts en el seu lloc web. TIRANT respecta els drets de propietat intel·lectual i compleix amb la normativa vigent. Els llicenciadors dels articles de periòdics, revistes, llibres, tractats, monografies i altres materials (d'ara endavant, la “editorial”) han assegurat a TIRANT que tenen el dret a autoritzar la publicació, distribució electrònica i comercialització dels materials que han proporcionat a EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.

TIRANT LO BLANCH, les seves filials o participants, les terceres parts proveïdores de continguts i els afiliats, directius, consellers, empleats, subcontractistes, agents, successors de tots ells no seran responsables per cap dany (inclòs sense limitació les despeses, l'assessorament jurídic, el dany emergent o el lucre cessant) per raó d'aquest lloc web, inclòs el seu contingut. Amb independència de la negligència per part de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, els seus afiliats, els seus directius, consellers, empleats, subcontractistes, agents o successors, tampoc respondran de que els servidors on està el servei siguin lliures de virus.

TIRANT exclou expressament qualsevol responsabilitat per falta de disponibilitat del servei en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei d'internet, accions o omissions de terceres persones, o per qualsevol altra causa. No obstant això, haurà de ser interpretat conforme a la garantia que l'editorial ofereix en aquesta mateixa pàgina web.

No assessorament jurídic: En cap cas es podrà considerar que EDITORIAL TIRANT LO BLANCH ofereix assessorament jurídic o empresarial o que existeix una relació client-advocat o que algunes informacions proporcionades pel CLIENT estiguin protegides pel secret professional.

Serveis prestats pels usuaris: TIRANT LO BLANCH no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per usuaris utilitzant la informació continguda al portal. TIRANT exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per usuaris basats en aquesta informació. En particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:

1.- L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o d'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per usuaris.

2.- La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor a la intimitat personal, familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i d'una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de serveis prestats pels usuaris de la base de dades utilitzant la informació continguda en aquesta.

3.- La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per usuaris utilitzant la informació continguda en la base de dades.

4.- TIRANT LO BLANCH no es responsabilitza de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i /o actualitat dels continguts de la seva base de dades.

Els textos jurídics que apareixen s'ofereixen amb una finalitat informativa o divulgativa. TIRANT intentarà vetllar per la seva actualitat, exactitud i veracitat, si bé adverteix que no són els textos oficials i declina tota responsabilitat pels danys que puguin causar-se a causa de les inexactituds o incorreccions. Els únics textos considerats legalment vàlids són els que apareixen en les publicacions oficials dels corresponents organismes autonòmics o nacionals.

5.- La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats.

6.- L'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per usuaris i contractes realitzats amb usuaris utilitzant la informació continguda al portal.

7.- Els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per usuaris utilitzant la informació continguda al portal.

 

6.- UTILITZACIÓ DE L'APLICACIÓ MÒBIL DE TIRANT

La propietat intel·lectual de l'aplicació pertany única i exclusivament a EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, SL. Aquesta propietat intel·lectual comporta l'aplicació informàtica, el seu codi font i l'estructura de la seva base de dades.

Queda expressament prohibit per part de l'usuari la reproducció, modificació, adaptació, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, arrendament, préstec, cessió d'ús ni parcial ni total, transmissió del dret d'ús, divulgació, publicació, etc., de l'aplicació informàtica. En tot allò que no s'hagi regulat expressament en aquest acord, les parts es remeten al que estableix la legislació i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual.

D'altra banda l'usuari no podrà:

I. Realitzar pràctiques d'enginyeria inversa, desmuntar ni descompilar l'aplicació informàtica, ni intentar de cap altra manera obtenir el codi font o modificable.

II. Crear cap alteració, adaptació, modificació, traducció, millora ni treball derivat a partir de l'aplicació informàtica.

III. Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT.

IV. Emprar l'aplicació i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant aquesta, per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

V. Utilitzar l'aplicació de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

D'altra banda, vostè és responsable de totes les accions que es realitzin des de la seva terminal, ja que la seva contrasenya i usuari és intransferible.

 

7.- RECOPILACIÓ, ÚS I DIVULGACIÓ D'INFORMACIÓ PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, les dades personals que el CLIENT o usuari faciliti a TIRANT quedaran incorporats a un fitxer titularitat de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, SL.

Li informem que en TIRANT hi ha mecanismes que garanteixen la seguretat, confidencialitat i integritat de quanta informació s'emmagatzemi per i per a l'ús dels productes i serveis oferts mitjançant el portal web. No obstant l'anterior, el CLIENT o usuari ha de conèixer que la seguretat total dels sistemes informàtics mai pot ser totalment garantida.

Les dades personals del CLIENT o usuari, per als casos en què aquest sigui una persona física, o en el cas de representants d'una persona jurídica o administració, seran incorporats als fitxers la titularitat dels quals correspon a EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL per cobrir les finalitats de manteniment de les relacions comercials i contractuals establertes, així com informar sobre actualitzacions del producte i millores tant de producte com de serveis, autoritzant el CLIENT l'ús de les dades als indicats efectes.

El client s'obliga a facilitar dades reals d'aquest. El CLIENT serà responsable de la veracitat de les dades facilitades i dels danys i perjudicis que es causin a TIRANT o a terceres persones per l'incompliment de la indicada obligació.

En compliment de la normativa vigent, TIRANT garanteix que ha adoptat les mesures i tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Així mateix, informa al CLIENT que en qualsevol moment pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte de les seves dades personals. Pot exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida a C/ Artes Gráficas 14, 46010 València o per correu electrònic atencioalclient@tirantonline.cat, amb la còpia del DNI o NIE.

TIRANT no cedirà ni comunicarà les dades emmagatzemades en els seus fitxers a terceres entitats, excepte en aquells supòsits en què aquesta comunicació hagi estat legalment prevista o així ho autoritzi el CLIENT o usuari.

Aquesta política de privacitat s'aplica a l'ús que el CLIENT o usuari fa de TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT, a més s'apliquen aquests termes i condicions sobre la recopilació, l'ús, el processament, la transmissió i divulgació d'informació personal en relació amb les aplicacions de TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT i la resta dels serveis oferts. Per això el CLIENT o usuari ha de llegir amb deteniment el que es disposa aquest acord i comuniqui a TIRANT els dubtes que li sorgeixin, ja que en el moment que accepti l'acord, atorga consentiment perquè TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT tractin la seva informació conforme a les finalitats descrites anteriorment.

En compliment de la legislació vigent TIRANT ONLINE, TIRANT ASSESSORS O TIRANT NOTARIAT es reserven el dret d'investigar les suposades infraccions d'aquest acord i les accions dutes a terme pels CLIENTS o usuaris de l'aplicació que suposin un acte il·lícit segons les lleis vigents.

 

8.- ALTRES ASPECTES

Notificació: EL CLIENT és responsable de notificar a EDITORIAL TIRANT LO BLANCH qualsevol ús no autoritzat del seu nom d'usuari. El CLIENT serà responsable també de qualsevol dany, perjudici i pèrdua, així com dels costos que s'incorrin, inclòs els costos d'assessorament jurídic.

Submissió a la legislació espanyola: Ambdues parts, en cas de litigi o dubte o controvèrsia, se sotmeten a la legislació espanyola.

Jurisdicció: En cas de litigi s'entendran competents els jutjats i tribunals de València.

Canvi de condicions: L'EDITORIAL TIRANT LO BLANCH es reserva el dret de modificar o alterar les condicions publicant la nova versió a la seva pàgina web, per la qual cosa TIRANT recomana al CLIENT o usuari la lectura de les condicions publicades a la web de manera contínua.